Faculty


 

S.No.
 

Name

1.

Dr. Tabassum Jamal

2.

Dr. Mohammad Rais

3.

Dr. Sujit Bhattacharya

4.

Dr. Y. Madhavi

5.

Dr. Naresh Kumar

6.

Mr. Vipan Kumar

7.

Dr. Yogesh Suman

8.

Dr. Kasturi Mandal

9.

Dr. Madhulika Bhatti

10.

Dr. Praveen Sharma

11.

Dr. L. Pulamte

12.

Dr. Suman Ray